Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
EKO FAKTORİNG A.Ş. olarak güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
 
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Eko Faktoring  A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
 
 
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; İlgili yasal mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, Masak ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer şirketimiz hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.
 
 
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB, MASAK gibi kamu tüzel kişileri; faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer 3. kişilerdir.
 
 
Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük ve Şubeler gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
 
 
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.
 
 
Şirketimize aşağıdaki iletişim kaynaklarından kolaylıkla ulaşabilirsiniz;
 
 
Eko Faktoring A.Ş.
Maslak Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat:24 Sarıyer / İstanbul 
kvkk@ekofactoring.com
0 212 329 21 51